БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

МЕЖДУНАРОДЕН СЪДИЙСКИ СЕМИНАР – ВОНЕЩА ВОДА, БЪЛГАРИЯ, 26-28.08.2016

Заповядайте на Съдийски семинар с международно участие за гълъби, кокошеви и водоплаващи птици, Вонеща вода, България. Имаме уникалната възможност да посрещнем високоуважавани лектори от ЕЕ: Гълъби-Г-н Август Хефтбергер (Президент секция Гълъби на ЕЕ), Г-н Ищван Ролингер (Зам. Председател на ЕЕ), Д-р Димитър Станчев (Председател съдийска комисия на СГРДДЖРБ), Михаил Михайлов (Председател стандартна комисия на СГРДДЖРБ); Кокошеви и водоплаващи птици- Д-р Анди Верелст (Президент Секция Кокошеви и водоплаващи птици към ЕЕ), Д-р Христо Луканов (Председател секция Кокошеви и водоплаващи птици към СГРДДЖРБ).

Добре дошли са всички начинаещи и признати в страната ни съдии, а също и развъдчиците. Темите, които ще се разискват са важни, от една страна общите изисквания при съдийство на птици (съответно, какво трябва да знае изложителя, за да бъде положителна оценката на представените от него птици), а от друга представяне и дискусия на отделни популярни породи кокошки. Интересен момент ще бъде и представянето на нашите породи кокошки. Събитието не е за изпускане, това е момента да почерпим от опита на едни от най-добрите в този бранш!!!

Семинарът при секция „Кокошеви и водоплаващи“, ще приключи с полагане на практичен и теоретичен изпит (оценяване на птица от представяните породи и тест на същата тематика).

Регистрационна форма: https://www.dropbox.com/home?preview=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+2016.docx

Pigeon and Poultry judging seminar with international participation- Vonesta voda, Bulgaria. Lecturers: Pigeons- Mr August Heftberger (Chairman EE Pigeon section), Mr Istvan Rohringer (Vice President EE), Dr Dimitar Stanchev (Chairman Bulgarian judging commision in UFSDABB), Michail Michailov (Chairman standard commision); Poultry- Dr. Andy Verelst (Chairman EE Poultry section), Dr Hristo Lukanov (Chairman Bulgarian Poultry section in UFSDABB).

Registration form EN/DE/FR: https://www.dropbox.com/home?preview=program+Balkan+poultry+and+pigeon+judgies+seminar.docx

 

ПРОГРАМА

ГЪЛЪБИ

27.08.2016
1. Обща част (Август Хефтбергер)
- Оценяване на гълъби

2. Оценяване на различни породи гълъби (Д-р Димитър Станчев, Михаил Михайлов)
- Варненски гълъб
- Белослатински двукачулен гълъб
- Български огледален ролер
- Арап и Сяр
- Старозагорски бял гълъб
- Старозагорски шарен гълъб
- Ямболски акман
- Бомбелия
- Казанлъшки гълъб

28.08.2016
2.5. Практично оценяване на гълъби

КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

27.08.2016
1. Обща част (Dr. Andy Verelst)
- Основи на оценяването на домашните птици

2. Оценяване на различни породи кокошки (Dr. Andy Verelst, д-р Христо Луканов)
2.1. Стандартни породи
- Брама
- Орпингтон
- Копринка

2.2. Дребни породи
- Шабо
- Розкомб

2.3. Български породи

28.08.2016
2.4. Практична част- оценяване

 

PROGRAM/PROGRAMM/PROGRAMME

PIGEONS/TAUBEN/PIGEONS

EN
27.08.2016
1. General part (August Heftberger)
- Pigeon judging

2. Judging of different pigeon breeds (Dimitar Stanchev, Michail Michailov)
- Varna pigeon
- Beloslatinski doublecrested pigeon
- Bulgarian whiteshield roller
- Arap and Syar pigeon
- Stara Zagora white pigeon
- Starozagorski sharen
- Yambolski akman
- Bombelie
- Kazanlak highflier

28.08.2016
2.5. Practical pigeon judging

DE
27.08.2016
1. Allgemeiner Teil (August Heftberger )
- Tauben Bewertung

2. Richten von verschiedenen Taubenrassen (Dimitar Stanchev, Michail Michailow)
- Varna Taube
- Beloslatiner doppelkuppiger Tümmler
- Bulgarischer Weisschild Roller
- Arap und Syar Taube
- Stara Zagora weiße Taube
- Starozagorski sharen
- Yambolski akman
- Bombelie
- Kazanlak Tauben

28.08.2016
2.5. Praktische Tauben Bewertung

FR

27.08.2016
1. Partie générale (August Heftberger)
- Pigeon jugement

2. Le jugement des différentes races de pigeon (Dimitar Stanchev, Michail Michailov)
- Varna pigeon
- Beloslatinski doublecrested pigeon
- Bulgare whiteshield pigeon
- Arap et Sérès pigeon
- Stara Zagora pigeon blanc
- Starozagorski sharen
- Yambolski akman
- Bombelie
- Kazanlak pigeon

28.08.2016
2.5. Pigeon pratique jugement

 

PROGRAM/PROGRAMM/PROGRAMME

POULTRY/GEFLUEGEL/VOLAILLES

EN
27.08.2016
1. General part (Dr. Andy Verelst)
- Basics of Poultry judging

2. Judging of different chicken breeds (Dr. Andy Verelst, Dr. Hr. Lukanov)
2.1. Standard breeds
- Brahma
- Orpington
- Silkie
2.2. True bantam breeds
-Chabo
-Rosecomb
2.3. Bulgarian chicken breeds

28.08.2016
2.4. Practical poultry judging

DE
27.08.2016
1. Allgemeiner Teil (Dr. Andy Verelst)
- Grundlagen der Geflügel Bewertung

2. Preisrichten von verschiedenen Hühnerrassen (Dr. Andy Verelst, Dr. Hr. Lukanov)
2.1. Standard-Rassen
- Brahma
- Orpington
- Seidenhühner
2.2. Zwerghühner
-Chabo
-Bantam
2.3. Bulgarische Hühnerrassen

28.08.2016
2.4. Praktische Geflügel Bewertung

FR

27.08.2016
1. Partie générale (Dr. Andy Verelst)
- Bases de juger de la volaille

2. Le jugement des différentes races de poulets (Dr. Andy Verelst, Dr Hr. Lukanov)
2.1. Races standard
- Brahma
- Orpington
- Poule soie
2.2. races naines
-Chabo
-Java
2.3. races de poulets bulgares

28.08.2016
2.4. Juger pratique de la poulets

С уважение,

д-р Христо Луканов

Председател БАРКВП

Зам. Председател СГРДДЖРБ