БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

Устав

Управителен съвет

  • Председател: д-р Христо Луканов
  • Заместник председател: Емил Джалев
  • Секретар: Петър Петров
  • Касиер: Христо Коларов
  • член: Благой Кацаров
  • член: Николай Николов
  • член: Пламен Спасов


 

 

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ”

/някои основни положения с които трябва да е запознат всеки наш бъдещ и настоящ член/

България

Велико Търново

 2010

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ”

 I.                  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ” (наричано за краткост „Асоциацията”) е юридическо лице , отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), устава и решението на учредителното събрание;

(2) Асоциацията обединява български физически и юридически лица, които са свързани с отглеждане и  развъждане на птици от разред Galliformes (Кокошеви) и семейство Anatidae от разред Anseriformes (Гъскоподобни) и признават настоящия устав;

(3) Сдружението “ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ “ е с доброволно участие на дружества и клубове занимаващи се с развъждане на кокошеви и водоплаващи птици, в него могат да участват и други организации чиято дейност и активност са в интерес на защита и отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици;

(4) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество;

(5) Членовете на Асоциацията отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени (членски) вноски;

(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски;

(7) Сдружението“ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ “ е организация с нестопанска цел за защита и отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици в частност кокошки, пуйки, фазани, пауни, токачки, кеклици, яребици, пъдпъдъци, патици, мускусни патици и гъски. Координира дейността между отделните дружества и клубове на базата на своя устав;

Наименование

 Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ” , което може да бъде изписано и на латиница по следния начин: BULGARIAN ASSOCIATION OF POULTRY BREEDERS (BAPB) или допълнително да се изписва и на друг чужд език.

(2) Наименованието на Асоциацията, заедно с указание на седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува, като към наименованието на сдружението се добави указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Асоциацията е в град Велико Търново

(3) Асоциацията притежава свой символ- емблема (лого);

(4) Печатът на Асоциацията е правоъгълен и съдържа надписите: Велико Търново, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

Срок

Чл. 4. (1) Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

II.               СТАТУТ.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Статут 

 Чл. 5. Асициацията е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза на своите учредители  в областта на развъждането на кокошеви и водоплаващи птици в България, обединяваща физически и юридически лица, които признават настоящия устав.

 

Цели и средства за постигането им

Чл. 6. (1) Асоциацията има за цел:

1. да развива и стимулира развъждането на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици в България, оказване на научно методична помощ при породната им диференциация и селекция;

2. да осигурява защита и контрол на произхода на кокошевите и водоплаващи птици в страната;

3. да работи за генетичното усъвършенстване на кокошевите и водоплаващи птици;

4.да популяризира и усъвършенства местните породи;

5. да осигурява интеграция между птицевъдите и развъдната дейност;

6. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата на породите;

7. Научно обосновано експериментиране в съответствие със законодателството за хуманно отношение към животните за създаване на:
•  породни линии и правилното разпределение на генофонда в страната с цел предотвратяването на  тесен инбридинг, водещ до уродства и физически нездрави птици.

•   нови породи и затвърждаване на възникнали мутации, когато техните белези представляват интерес за птицевъдството без това да води до уродства и физически нездрави птици.

8. Чрез правилна селекция, създаване на чистопородни екземпляри отговарящи на международните съдийски изисквания;

9. Разяснителна работа и агитационна дейност за породите кокошеви и водоплаващи  птици;

10. Да въведе задължително маркиране – опръстеняване на развъжданите птици;

11. Да предприема организира свои и да съдейства на членовете за организирането на птицевъдни изложби;

12.  да представлява интересите на общността, занимаваща се с развъждане на кокошеви и водоплаващи птици, пред съответните национални и международни организации-  Съюз на птицевъдите в България (СПБ); Европейска асоциация на развъдчиците на  кокошеви птици, водоплаващи птици, гълъби, зайци и морски свинчета (EAPPRCB), Европейски птицевъден клуб,  Асоциация на немските развъдчици на породисти птици (BDRG), Асоциация на австрийските развъдчици на дребни животни (ROEK), Федерация на немските развъдчици на кокошеви и водоплаващи птици (BDRZ) и др.

 

(2) Средствата за постигане на дефинираните в предходната алинея цели на Асоциацията са:

1. разработване и изпълнение на селекционна програма за развъждането на кокошеви и водоплаващи птици в България;

2. създаване на вътрешна нормативна база, която регламентира дейностите по селекция и репродукция при развъждането на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици в страната;

3. организиране на изложби на чистопородни животни;

4. организиране на курсове за обучение и придобиване на квалификация, издаване и разпространение на информационни материали;

5. Издава и утвърждава следните правилници:

  • Правилник за опръстеняване на новоизлюпените птици съобразно изискванията на EAPPRCB;

• Правилник за управление на Сдружението;

• Правилник за реда на провеждане на изложби;

• Съдийски правилници за оценяване на птиците, съобразени с тези на EAPPRCB;

• Правилник за работа на контролната комисия;

•Правилници за осъществяване на научни изследвания и експерименти;

Средства за осъществяване на целите на сдружението (финансиране)

 Чл. 7. (1) Асоциацията ще работи за постигане на своите цели, като набира средства от:

1.     членски внос и индивидуални и колективни такси;

2.     дарения,  завещания и спонсорство;

3.     предоставени средства от държавата и общините;

4.     предоставени средства от международни развъдни организации;

5.     управление на собствено имущество;

6.     лихви;

7.     други приходи по предмета на дейност;

Предмет на дейност

Чл. 8. (1) Асоциацията осъществява селекцията и репродукцията при чистопородните кокошеви и водоплаващи птици в страната, при което:

1. създава и води племенна книга на чистопородните кокошеви и водоплаващи птици;

2. издава сертификати, удостоверяващи произхода, продуктивността и развъдната стойност на разплодните животни;

3. осигурява ветеринарно-медицинското обслужване, контрола и профилактиката при развъждането на кокошеви и водаплаващи птици;

4. чистопородно развъждане, единна регистрация и насърчаване отглеждането на кокошеви и водоплаващи птици на територията на Република България при точно спазване на законите на РБългария и изискванията на EAPPRCB;

5. набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с наличния в страната;

6. повишаване качествата на наличните породи/видове кокошеви и водоплаващи птици;

7. научни изследвания в областта на птицевъдството и в частност върху:
• създадените нови породи кокошеви и водоплаващи птици

• усъвършенстване на българските породи кокошеви и водоплаващи птици
• създаването (селекцията) и регистрацията нови породи и мутации кокошеви и водоплаващи птици;

8. организиране и участие в изложби на кокошеви и водоплаващи птици в страната и света;

9. обучение и провеждане на изпити за съдии-експерти в областта на кокошевите и водоплаващи птици;

10. повишаване познанието и интереса на българина към отглеждане и развъждането на кокошеви и водоплаващи птици;

11. осигурява и други дейности, свързани с насърчаване и развитие на развъждането на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици в България.


III.           ЧЛЕНСТВО

Придобиване на членство

Чл. 9. (1) Членството в Асоциацията се придобива :

1. чрез участие в учредяването й;

2. чрез приемане на членство;

(2) Учредителите на Асоциацията се считат за членове с подписването на учредителния протокол и този устав.

 

Условия за членство; Членски права и задължения

Чл. 10. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членовете на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които:

1. споделят целите на Асоциацията, признават и изпълняват настоящия устав

2. притежават поне едно чистопородно животно, което ще бъде вписано във водената от Асоциацията племенна книга.

3. са приети по съответния ред за приемане на нови членове.

(2) С оглед липсата на племенна книга при учредяването на Асоциацията, посоченото в ал. 1 т. 2 условие не се прилага спрямо учредителите. Вместо това всеки учредител декларира притежаваните от него чистопородни птици, които ще бъдат вписани в племенната книга.

(3) Член на Асоциацията може да бъдат дружества и клубове представляващи своите членове от страната с предмет на дейност покриващ се с целите на сдружението.

(4) Малолетни и непълнолетни лица могат да членуват в Асоциацията само със съгласието на родителите /настойниците/ съответно родителите им /попечителите/ и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.

Чл. 11. Всеки член на Асоциацията има право:

1.  да участва в дейността на Асоциацията за постигане на определените в този устав цели;

2. да участва в управлението на Асоциацията;

3. да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

5. да се ползува от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността й;

6. да получава съдействие от Асоциацията при осъществяване на своята дейност и при уреждане на отношенията си с други членове на Асоциацията;

7. да участват в организираните и провеждани от сдружението конкурси и изложби;

Чл. 12. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1. да внася членски внос в размерите и в сроковете, определени от Управителния съвет;

2. да спазва устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и за издигане на обществения й авторитет;

4. да спазват поведение, което не уронва престижа на сдружението;

5. да съблюдават за спазването на българското законодателство в областта на опазване и защита на видовете птици.

Чл. 13. (1) Членовете на Асоциацията не отговарят лично за задълженията на сдружението.

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице- член на Асоциацията , както и при прекратяване на членството.

(3) Членовете на Асоциацията имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Приемане на членство

Чл. 14. (1) Приемането на нов член на Асоциацията се извършва на основата на писмена молба, отправена до Управителния съвет.

(2) Образецът на молбата за членство се утвърждава от Управителния съвет.

(3) Към молбата кандидатите прилагат информация за притежаваните от тях птици, които се вписват във водената от Асоциацията племенна книга.

(4) Към молбата кандидатите-юридически лица прилагат и:

1. съдебна, БУЛСТАТ и данъчна регистрация;

2. копие от устройствения си акт;

3. преписи от документите си за регистрация;

4.  актуално състояние;

5. решението на управителните си органи за членство в сдружението;

6. списък на членовете си спазвайки Закона за защита на личните данни

(5) Управителния съвет разглежда молбата и ако последната отговаря на всички изисквания, я удовлетворява.Решението за приемане на нов член се взима с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(6) Ако Управителният съвет намери, че молбата не отговаря на отразените в предходните алинеи изисквания, може да отложи вземането на решение по нея.

(7) Решенията на Управителния съвет могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

 

Временно отстраняване и отпадане от членство

Чл. 15. (1) Член на Асоциацията, не заплатил членския си внос за дадена календарна година до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнасят, автоматически се отстранява, докато не уреди посоченото задължение.

(2) В течение на срока на временното отстраняване лицето по ал. 1 няма право на глас в Общото събрание.

(3) С издължаването на членския внос по ал. 1 лицето автоматически възстановява всичките си права на редовен член.

(4) Член на Асоциацията, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

(5) От членство отпада и лицето, което в продължение на  две календарни години няма вписано във водената от Асоциацията племенна книга млада птица под 6 месечна възраст. Отпадането на членството се констатира от Управителния съвет на база доклад на Комисията за водене на племенна книга.

 

Прекратяване на членство

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

1.     с мотивирана писмена молба, отправена до Управителния съвет;

2.     със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице-член на Асоциацията;

3.     с прекратяването на юридическото лице- член на Асоциацията;

4.     с изключването;

5.     при отпадане на членството по реда на чл. 15, ал.4 и ал.5;

6.     с прекратяването на Асоциацията.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Основанията за изключване са:

1. констатирани системни нарушения на принципите и задълженията, установени в устава на Асоциацията;

2. виновно причинени вреди на Асоциацията или на отделни нейни членове;

3. осъществяване на друго виновно поведение, което прави по-нататъшното членство немислимо;

(3) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

(4) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Асоциацията се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Асоциацията се извършва прихващане от вземанията му от Асоциацията.

 

 

 

Be Sociable, Share!